Hospital Symphonies 2018

Image: Heidi Fast

Image: Heidi Fast

 
 

Hospital Symphonies -konsertti-installaation kantaesitys Musiikkitalon Black Boxissa pe 12.1.2018 klo 19.00. 

 

Konsepti ja ohjaus I Concept and direction: Heidi Fast
Ihmisääni I Vocals: Heidi Fast, Sanna Kurki-Suonio, Juha Valkeapää, kahdeksan HYKS Psykiatrian poliklinikkatoiminnan piirissä hoitoa saanutta ihmistä I eight people, receiving care within the HUH Psychiatry Outpatient Clinics, Heimo Spelman
Äänisuunnittelu ja live-elektroniikka I Sound design and live-electronics: Markus Kärki, Mikko Kolehmainen
Kuva I Photo: Heidi Fast
Teosta ovat tukeneet I The artwork has been supported by: Koneen Säätiö I Kone Foundation, Taiteen edistämiskeskus: Uudenmaan taidetoimikunta sekä Audiovisuaalisten taiteiden toimikunta I Arts Promotion Centre Finland: The Arts Council of Uusimaa and National Council for Audiovisual Arts, Helsingin Kaupunki I Helsinki City, Sibelius-Akatemia I Sibelius Academy, Aalto-yliopisto I Aalto University

(Scroll down for English)

 

Hospital Symphonies on sanattomaan ihmisääneen ja osallisuuteen perustuva äänitaideteos ja osa Heidi Fastin taiteellista väitöstutkimusta Aalto-yliopiston Taiteenlaitokselle. Teos on toteutettu yhdessä HYKS Psykiatrian kanssa. Äänitaiteilija-tutkija Fast kutsui kahdeksan HYKS Psykiatrian poliklinikkatoiminnan piirissä hoitoa saanutta ihmistä sekä sairaanhoitaja Heimo Spelmanin luomaan uudenlaisia yhdessä olemisen tiloja jokaisen omalla ainutkertaisella äänellä. Teoksessa kuultavat ihmisäänitunnelmat koostuvat 15 tapaamiskerran nauhoituksista, joihin Fastin lisäksi äänitaiteilijat Sanna Kurki-Suonio ja Juha Valkeapää ovat myöhemmin liittyneet omalla äänellään. Äänitettyä ja live-ääntä sisältävässä konsertti-installaatiossa potilaiden ja taiteellisen työryhmän äänet sekoittuvat toisiinsa erottumattomilla ja lohdullisilla tavoilla.

 

Kuulluksi tulemisella tarkoitetaan perinteisesti ymmärretyksi tulemista, sanotun sisältöä. Hospital Symphonies keskittyy itse ihmisääneen, sen voimaan, ruumiilliseen ja ruumiiden väliseen värähtelyyn, sekä resonanssiin kanssakäymisen erityisenä muotona. Minkälaisia sävyjä syntyy, kun äännellään kuuluvaksi sellaisia ihmisenä olemisen piirteitä, joita ei voi sanallistaa? Minkälainen rekisteri virittyy ihmisten välille ruumiillisen kohtaamisen tasolla? Minkälaista merkitystä sillä voi olla psyykkistä kärsimystä kokevalle ihmiselle? Mitä se kertoo ihmisenä olemisesta?

 

Äänitaideteos haastaa aistimaan määritelmien liukenemista välillämme: sanattomassa äänessä emme voi erottaa sitä kuka meistä on sairas tai kuka ei. Se on kouraisevan ajankohtainen kovia rajoja ja epäluuloa korostavassa nyky-yhteiskunnassamme. Hospital Symphonies kutsuu yleisön liittymään yhteiseen ääneen koko kehollaan, joko hiljaa kuunnellen, tai halutessaan omalla äänellään siihen vastaten.

 

Vapaa pääsy. Hospital Symphonies –teoksen katsomoon mahtuu noin 50 ihmistä. Halutessasi voit tehdä sitovan varauksen sähköpostitse: heidi.fast@aalto.fi

 

Heidi Fastin tutkimuksen ensimmäinen taiteellinen osio Laulunpesä toteutettiin lauluinstallaationa HYKS Psykiatriakeskuksen 10-kerroksiseen porrastilaan vuonna 2015. Teossarjassa ja tutkimuksessa käsitellään ihmisäänen mahdollisuuksia psyykkisen kärsimyksen tilanteessa sekä äänen omaa todistusvoimaa. Sarja tähtää stigmatisaation vähentämiseen. 
 

Teoksella ja tutkimuksella on HUS:n Eettisen toimikunnan puolto sekä HUS-tutkimuslupa. Osallistujilta on saatu suostumus. 


Hospital Symphonies concert-installation at Helsinki Music Centre, Black Box, Friday 12.1.2018 at 7 pm.

 

Hospital Symphonies is human sound artwork, based on non-verbal voice and participation. It is part of Heidi Fast´s artistic doctoral research in Aalto University, Department of Art. The artwork has been actualized in co-operation with HUCH (Helsinki University Central Hospital) Psychiatry. Vocal sound artist, researcher Fast, invited eight people, receiving care within the HUH Psychiatry outpatient clinics, and psychiatric nurse Heimo Spelman, to create new kinds of resonance spaces for being together with the unique voice of each participant.  

 

The human sound atmospheres, resonating in the artwork, are composed of the recordings of the 15 meetings with this group of people. Sound artists Fast, Sanna Kurki-Suonio and Juha Valkeapää have later joined the shared voice with their own voices. All of these voices are mixed and merged into each other in inseparable and comforting ways in the concert-installation, consisting of recorded and live voice. 

 

The phrase “to be heard” typically means to become understood. The content of one´s speech. “Hospital Symphonies” pays attention to human voice itself, to its vitality, and the embodied resonance between bodies, as a specific mode of communion. What kinds of tones are composed, as one vocalizes such features of being human, which cannot be verbalized? What kind of a register is attuned between people? How might it matter to someone, experiencing psychical suffering? What does it tell about being a human?

 

Hospital Symphonies challenges to sense the fading of the distinctions between us: in non-verbal shared voice, one cannot separate between who of us is sick and who is not. Hospital Symphonies invites the audience to join the shared voice with one´s entire body, by listening silently, or by answering to the vocal sphere with one´s own voice. 

 

Free entrance. Maximum of 50 people can fit in the audience. It is possible to make a binding reservation by email: heidi.fast@aalto.fi.

 

The first artistic part of Fast´s research, Vocal Nest, was actualized as a vocal installation to the 10 floors high stairwell of HUCH Psychiatry Center in 2015. Fast´s artistic research explores with the potentialities of human voice in the condition of suffering, and addresses the question of the evidential power of voice and art. The series aims at diminishing stigmatization.  

 

Fast´s research and the artworks have received an approval from HUS Ethical Committee as well as HUS-research permission. An informed consent has been received from the participating patients.